İlkokullarda 1. Dönem Karne İş ve İşlemleri

İlkokul 2018/2019 1. Dönem Karne İş Ve İşlemleri

Eğitim 08.01.2019, 00:10
İlkokullarda 1. Dönem Karne İş ve İşlemleri

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Notları ile Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi.(4.Sınıflar)

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır(...)

 MADDE 22 - (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden ders öğretmenlerinin sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere not girişlerinin yapılması gerekmektedir.

*Ders ve etkinliklere katılım puanının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

*Görsel Sanatlar dersi için "Ürün Dosyası" notu girilecektir. (1. Sınav  alanı işaretlenecek.)

*Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı/uygulamalı sınavları yapılacak, sınavlara ait notlar okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir.

*Mazeretsiz olarak yazılı/uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılmalıdır.

*Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır.

 

1-2-3.Sınıflar Bütün Dersler İçin “Geliştirilmeli”,“İyi”,”Çok İyi” Seçeneklerinden En Az Birinin İşaretlenmesi.

MADDE 20-(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere ait not girişlerinin yapılması gerekmektedir.

*Ders notlarının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Gelişim Raporlarının Doldurulması. ( Okul Öncesi )

MADDE 30 –(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Okul Öncesi Kurum İşlemleri>>Gelişim Raporu>>Gelişim Raporu Girişi sekmesinden sınıfında bulunan öğrencilere ait rapor bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.

E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

MADDE 30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

*Öğretmenler kendilerine verilen e-okul şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü sekmesini tıklayarak Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni olduğu sınıfa ait Karne Öğretmen Görüşü Bilgileri girişini tamamlamaları gerekmektedir.

*Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün aktif öğrencilerinize göre yapmanız gerekmektedir. Eğer bu konuda tereddüte düşüyorsanız aktif öğrenci listenizi okul idaresinden alınız.

Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi.

MADDE 29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.

*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış notu girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi.

MADDE 86 – (1) İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde okul kütüphanesi kurulur. İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı oluşturulur.

*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Okuduğu Kitaplar sekmesinden sınıf kitaplığı oluşturarak okunan kitapların sisteme girilmesi gerekmektedir.

E-Okul Sisteminde Bulunan Sosyal Etkinlikler Bölümünün Sınıf / Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

MADDE 7 – (g) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", "TAMAMLAMADI" şeklinde yazılarak gösterilir.

*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler>>Sosyal Etkinlikler sekmesinden sınıfa ait sosyal etkinlik girişlerinin "Tamamladı"/"Tamamlamadı" seçeneklerinden birinin seçilerek kaydedilmesi gerekmektedir.

*1.Dönem için "TAMAMLAMADI" şeklinde gösterilecektir.

Öğrenci Devamsızlıklarının Sınıf Defteri ile e-Okul Bilgilerinin Karşılaştırarak Eksik ve Hataların giderilmesi.

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Devamsızlık İşlemleri>>Günlük Devamsızlık Girişi sekmesinden Sınıf/Şube rehber öğretmeni olduğu sınıfa ait Günlük Devamsızlık Girişi tamamlamaları gerekmektedir.

*Devamsızlık yapan öğrencilerinizin devamsızlık günlerinin e-Okul Bilgi  Sistemi ile sınıf defteri yoklama çizelgesi ile aynı olmalıdır, lütfen gerekli kontrolleri yapınız.

Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması.

MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.

BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması.

MADDE 20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

*BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.

MADDE 53 –(2)(c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.

*İftihar Belgesini alacak öğrencilerin isimleri teklif formu ile okul idaresine bildirilecektir.

*Takdir ve teşekkür belgesi alacak öğrencilerinizi kontrol ediniz.

Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi

Rehberlik dönem  sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sınıf / Şube rehber öğrt.)

Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp danışman öğrt.)

BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi,

Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi,

İlkokul Karne İşlemleri Üst Yazı Ve Kontrol Çizelgesi İndirmek İçin Tıklayınız

İlkokul Karne İş Ve İşlemleri Öğretmen Rehberini İndirmek İçin tıklayınız

egitimhane.com


Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:33
Öğle 12:39
İkindi 15:13
Akşam 17:36
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@