Eş Durumu İle İlçeye Atanan Öğretmen Soruşturma Sonucu Başka İlçeye GÖNDERİLEMEZ

Eğitimci yazar Sedat DEGER kaleme alıp Danıştay kararını göstererek kaleme aldığı yazısında eş mazereti olan yada eş mazereti ile ilçeye atanmış öğretmenlerin soruşturma sonucu mazeret durumu gözetilmeden başka bir ilçeye gönderilemeyeceğini ifade ederek soruşturma yürüten müfettişlerin bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Eğitim 29.11.2017, 01:10
Eş Durumu İle İlçeye Atanan Öğretmen Soruşturma Sonucu Başka İlçeye GÖNDERİLEMEZ

 Birçok soruşturma sonucu öğretmenlerin(müdürlerin asli görevi öğretmenlik olduğu için müdürlerinde ) görev yeri başka ilçeye değiştirilmekte. Açık olmak gerekirse soruşturmayla sürülmekte. Ama Öğretmenin öyle gelişi güzel başka ilçeye görev yerinin değiştirilmesi hukuken uygun değildir çünkü mazeret ataması ile ilçeye atanmış veya eşi ile aynı ilçede görev yapan bir öğretmenin soruşturma sonucu başka bir ilçedeki okula gönderilmesi hukuken uygun değil. Zaten bu yönde emsal olabilecek yargı kararı da mevcut.Bu yüzden soruşturmaları yürüten maarif müfettişlerinin soruşturma raporunu hazırlarken buna dikkat ederek olası hukuk ve insan haklarını ihlal etmemeye dikkat etmeleri gerekir.

Öğretmenler için de emsal olacak Danıştay 5. dairesinin 2010/3446 Esas No ‘lu kararında Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi gerektiği ifade edilmiş ve hakkında hizmet gereği atama işlemi kurulurken aile bütünlüğünün korunması gerektiği ifade edilmiştir. Danıştay, kararında memurun eşinin aynı kurumda çalıştığı göz önünde tutulmaksızın kurulan naklen atama işleminin hukuka uyarlık olmadığı dile getirildi.

Olası davalarda emsal olması için Danıştay 5. dairesinin kararı;

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİDAİRE

Esas No : 2010/3446

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) :

Vekilleri

Karşı Taraf : Sağlık Bakanlığı - ANKARA

İsteğin Özeti : Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan davacının, aynı unvanla görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmek üzere Karaman Sosyalleştirme Bölgesi'ne atanmasına ilişkin 28.2.2008 gün ve 2443 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda Mersin 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 29.3.2010 günlü, E:2008/1816, K:2010/624 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Yamak

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere ve uyuşmazlığın niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesi ile bu maddenin göndermede bulunduğu 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Anayasa'nın 41. maddesinde "Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Teşkilatı kurar" hükmü yer almış olup, bu maddeyle Anayasa koyucunun aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşıdığı kuşkusuzdur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesi ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde, yer değiştirme suretiyle atamalarda eş durumunun gözetilmesi gerektiği hükmü yer almış; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Eş Durumu Nedeniyle Atama" başlıklı 20. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında ise, "Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir. Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre, Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar dahilinde atama işleminin kurulması zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden; davacının yürüttüğü kamu hizmetinin niteliği ve soruşturma raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçenin naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; eşinin dava konusu işlemin kurulduğu tarih itibariyle Mersin İli Bozyazı İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda ebe olarak görev yaptığı anlaşıldığından, davacı hakkında hizmet gereği atama işlemi kurulurken, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca aile bütünlüğünün korunması gerekmekte olup; davacının eşinin aynı kurumda ebe olarak çalıştığı gözönünde tutulmaksızın kurulan naklen atama işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre olayda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Yasayla değişik 27. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Yasa'nın 52. maddesinin 1. fıkrasına 4001 sayılı Yasa'nın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca dava konusu işlemin ve temyiz istemine konu Mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına, 7.7.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan  Üye    Üye           Üye        Üye

Salih     Esen   Mustafa  Hayrettin     Nalan

ER       EROL  KILIÇHAN  KADIOĞLU    TERZİ

(X) (XX)

(X)KARŞIOY :

657 sayılı Kanun'un 72. maddesinde değinilen koordinasyon, yer değiştirme işleminden önce değil daha sonra memur olan eşin isteği halinde (eşinin atandığı yere) yapılacak atamasının gerkçekleştirilebilmesi amacına yöneliktir. Aksi düşüncenin kabulü, aynı hükümlerin devamında yer alan düzenlemelerin anlamsızlığına neden olur. Zira, koordinasyon tayinden önce yapılacaksa, atama istemeyen eşin varlığı halinde memurun ataması da yapılamayacağından ücretsiz izin ve diğer düzenlemelerin de bir anlamı kalmamaktadır.

Uyuşmazlıkta da, davacının tayininden sonra memur olan eşi istediği takdirde, çalıştığı kurumla davacının kurumu arasında koordinasyon gerçekleştirilerek davacının atandığı mahalde bir göreve atanabilecektir.

Bu durumda, atamadan önce yapılması zorunluluğu olmayan koordinasyon yapılmadığı gerekçesiyle atama işleminin hukuka aykırı olarak nitelendirilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Mahkeme kararının, nakil nedenleri yönünden inceleme yapılarak verilmiş olması karşısında, temyiz incelemesinin de aynı paralelde gerçekleştirilmesi düşüncesiyle yürütmenin durdurulması kararına karşıyım.

Üye

Mustafa KILIÇHAN

(XX)KARŞIOY :

657 sayılı Yasa'ya tabi bulunan bir kamu görevlisinin naklen atanmasının zorunlu olduğu durumlarda, aile biriminin korunması ilkesi ile kamu hizmetinin düzenli bir biçimde yürütülmesi gereği arasında bir denge kurulması ve sadece eş durumu değil, hizmet gerekleri de gözetilmek suretiyle bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan davacıyı da kapsayan soruşturma raporunda yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının aynı unvanla görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmek üzere Karaman Sosyalleştirme Bölgesi'ne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlem ile davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddi gerektiği oyu ile karara karşıyım.

 Üye

Nalan TERZİ

     Danıştay mahkeme kararında da atıfta bulunan mevzuat hükümlerinde olduğu gibi bir memurun soruşturma sonucu görev yeri değişikliği yapılırken eş mazeretinin yani aile birliğinin de gözetilmesi gerekir.

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Kurucu Başkanı

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

Kaynak: KamuGundemi.com

Yorumlar (0)
-3°
açık
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:33
Öğle 12:39
İkindi 15:13
Akşam 17:36
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@