Bu ders en az 5 saat olmalı

Yıl­la­rı­nı gü­re­şe ada­mış, 2 Olim­pi­yat, 3 Dünya ve 8 Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu ya­şa­mış, BESYO me­zu­nu, "Asrın Güreş'çisi Hamza YERLİKAYA", Der­gi­miz Genel Yayın Yö­net­me­ni Kerem BAL­YE­MEZ'in so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.

Eğitim 10.03.2018, 14:35 10.03.2018, 14:38
Bu ders en az 5 saat olmalı

Yıl­la­rı­nı gü­re­şe ada­mış, 2 Olim­pi­yat, 3 Dünya ve 8 Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu ya­şa­mış, BESYO me­zu­nu, "Asrın Güreş'çisi Hamza YERLİKAYA", Der­gi­miz Genel Yayın Yö­net­me­ni Kerem BAL­YE­MEZ'in so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.

- Hamza Yer­li­ka­ya kim­dir, biraz ken­di­niz­den bah­se­der mi­si­niz?

1976 İstan­bul Ka­dı­köy do­ğum­lu­yum. Bir dönem Fe­ner­bah­çe’nin alt ya­pı­sın­da fut­bol oy­na­dım. Babam ve abim gü­reş­çi olun­ca güç­le­ne­lim diye İstan­bul De­mirs­por ku­lü­bün­de gü­re­şe baş­la­dım. İyi ki de baş­la­mı­şım, yıl­lar­ca ül­ke­mi­ze hiz­met etme im­ka­nı bul­dum. Sü­ley­man De­mi­rel Üni­ver­si­te­si, Bur­dur Eği­tim Fa­kül­te­si Beden Eği­ti­mi ve Spor Öğretmenliği Bö­lü­mün­den me­zu­nu oldum. Aktif spor­cu­lu­ğu bı­rak­tık­tan sonra 2012’de se­çim­le Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu baş­kan­lı­ğı­na se­çil­dim. Daha sonra 2015'te Sivas’tan mil­let­ve­ki­li se­çil­dim. 10 Ara­lık 2015 ta­ri­hin­den iti­ba­ren de Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın Baş­da­nış­man­lı­ğı gö­re­vi­ni yap­mak­ta­yım.

- Aktif spor ya­pı­yor mu­su­nuz? Ya da vakit bu­la­bi­li­yor mu­su­nuz?

Evet ya­pı­yo­rum. Ara ara bas­ket­bol ve fut­bol oy­nu­yo­rum. Ar­ka­daş­lar­la bir­lik­te yüz­me­ye gi­di­yo­ruz ve ata bi­ni­yo­rum.

- En zor ra­ki­bi­niz kimdi? Çok özel bir anı­nı­zı an­la­tır mı­sı­nız?

Bu hep so­ru­lu­yor ama çok şükür kim­se­ye ta­kın­tım ol­ma­dı. En büyük he­de­fim 3 olim­pi­yat şam­pi­yo­nu ol­mak­tı ama ol­ma­dı 2'de kal­dım. 3. Şam­pi­yon­lu­ğa gi­der­ken kilo ver­mem ge­re­ki­yor­du ol­ma­dı. Diğer bir olim­pi­yat­ta ise ame­li­yat oldum, o da ol­ma­dı. Nasip de­ğil­miş demek ki. İnşal­lah biz­den son­ra­ki­le­re nasip olur.

- Gü­reş­te her zaman ciddi ba­şa­rı­lar elde et­mi­şiz­dir. Gü­re­şin ge­le­ce­ği­ni nasıl gö­rü­yor­su­nuz?

Şu anda öne çıkan iki spor­cu­muz var. Biri ser­best­te Rıza KA­YA­ALP, di­ğe­ri de gre­ko­ro­mende Taha AKGÜL. Takım spor­la­rı ve bi­rey­sel spor­lar ara­sın­da ciddi bir fark var. Takım spor­la­rı­na bak­tı­ğı­nız­da oyun­cu ak­sı­yor­sa onun ye­ri­ne hemen bi­ri­ni ala­bi­lir­si­niz. Ama bi­rey­sel spor­lar­da bu im­kâ­nı­nız yok. Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ar­ka­sın­dan ye­ti­şen ço­cuk­lar var. Bu ar­ka­daş­la­rı­mı­zın sayısının artma-sını is­ti­yo­ruz. Daha güzel gün­ler güreş ca­mi­ası­nı bek­li­yor in­şal­lah.

- Tür­ki­ye’de spor ne du­rum­da sizce?

Es­ki­ye göre daha iyi­yiz ama önü­müz­de­ki yıl­lar­da daha da güzel ola­cak in­şal­lah. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­den bu­gü­ne kadar ba­kıl­dı­ğın­da en büyük spor­tif ba­şa­rı­lar bu dö­nem­de alın­dı. İlk­le­rin ya­şan­dı­ğı bir dö­nem­de­yiz. Daha iyi olur muyuz? Tabi ki olu­ruz. Spor iş­le­ri­ne şu anda be­le­di­ye­ler el attı. Bi­li­yor­su­nuz. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın be­le­di­ye­le­re ta­li­mat­la­rı var. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın be­le­di­ye­le­re söy­le­di­ği spor okul­la­rı­nız var mı? Yoksa neden yap­mı­yor­su­nuz? Üc­ret­siz mil­le­ti­mi­ze kul­lan­dı­ra­cak­sı­nız. Genç ye­te­nek­le­ri bu­la­cak­sı­nız, ba­kan­lı­ğı­mı­za ve­re­cek­si­niz. Ku­lüp­le­ri des­tek­le­yin. Maddi ve ma­ne­vi tüm des­tek­le­ri ve­ri­niz diye ta­li­mat­la­rı var­dır. Cum­hur­baş­ka­nı­mız git­ti­ği her ilde bu ta­li­mat­la­rı­nı ye­ni­ler. Naim Sü­ley­ma­noğ­lu dev­let tö­re­niy­le def­ne­dil­di. Has­ta­lık sü­re­cin­de Cum­hur­baş­ka­nı­mız özel ola­rak il­gi­len­di. Spora ve spor­cu­ya des­tek veren bir Cum­hur­baş­ka­nı­mız var. Ül­ke­miz­de spor in­şal­lah daha da iyi ola­cak.

- Tür­ki­ye’de ant­re­nör olmak çok kolay. Sizce ant­re­nör­lük sis­te­mi alay­lı mı ol­ma­lı yoksa mek­tep­li mi?

Bence bu konu dü­zen­len­me­li­dir. Ant­re­nör­lük me­zu­nu ar­ka­daş­la­rı­mız 4 yıl oku­yup ant­re­nör olu­yor. Di­ğe­ri de gelip bir hafta ya da 15 günde ant­re­nör olu­yor. Bu doğru değil, adil değil! Bu ko­nu­nun bir an önce dü­zen­len­me­si ge­re­kir. Çe­kir­dek­ten gel­miş, emek ver­miş ant­re­nör­ler için hiç­bir iti­ra­zı­mız yok. Ama bir hafta ya da 15 günde gelip ant­re­nör olun­maz.

- Genç­le­ri­miz eği­tim sis­te­mi yü­zün­den sporu bı­rak­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar. Bu ko­nu­da bir ça­lış­ma­nız ola­bi­lir mi?

Bu ko­nu­da üni­ver­si­te­de­ki, li­se­de­ki ida­re­ci­le­ri­mi­ze ve aile­le­re çok büyük iş dü­şü­yor, biraz daha öz­ve­ri­li ol­ma­lı­lar. Öğ­ren­ci­miz ken­di­si­ni ulus­la­ra­ra­sı alan­da ha­zır­lı­yor ama okul­da ida­re­ci­ler­le ve öğ­ret­men­ler­le, evde de aile­si ile karşı kar­şı­ya ka­lı­yor. Biz spor­cu genç­le­ri­mi­zin hem oku­ma­sı­nı hem de spor yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ge­çen­ler­de bu konu Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la da ko­nu­şul­du. Biz­le­re ta­li­mat verdi ve “ne ge­re­ki­yor­sa yapın” dedi. Bu sis­te­min daha yer­leş­me­si için eli­niz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız.

- İlko­kul­lar­da Beden eği­ti­mi ve spor dersi yok­tur. Or­ta­okul­lar­da ise beden eği­ti­mi ve spor der­si­nin sa­yı­sı 2 saat, İmam ha­tip­ler­de ise 1 saat. Sizce bu ders sa­yı­sı ül­ke­miz­de spor adına alı­na­cak ba­şa­rı­lar için ye­ter­li mi?

İlko­kul­lar­da beden eği­ti­mi der­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nın se­be­bi­ni hala an­la­mış de­ği­lim. Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ol­ma­dan spor­da ba­şa­rı elde et­me­miz müm­kün değil. Gelen ba­şa­rı­lar ise bi­rey­sel ba­şa­rı­lar­dır ya da sis­tem­den kay­nak­la­nı­yor­dur. “Ağaç yaş­ken eği­lir” diye boşa de­me­miş­ler. Benim şahsi ka­na­atim “il­ko­kul­lar­da beden eği­ti­mi ve spor dersi en az 5 saat ol­ma­lı­dır.” Or­ta­okul­lar­da bu rakam biraz dü­şü­rü­le­bi­lir. Lise ça­ğın­da branş spor­cu­su çı­kar­mak çok zayıf bir ih­ti­mal­dir. Ay­rı­ca kötü alış­kan­lık­lar­dan kur­tul­ma­nın en güzel yolu da spor­dur. Biz in­san­lar spor yap­sın ve spor kül­tü­rü ka­zan­sın is­ti­yo­ruz. Ço­cuk­lar at­la­mak, zıp­la­mak, oyun oy­na­mak is­ti­yor. Ço­cuk­lar il­ko­kul­da ener­ji­yi ata­ma­yın­ca evde aile­le­rin üs­tü­ne yük olu­yor. İlko­kul­da beden eği­ti­mi ve spor dersi 5 saate çı­kar­sa aile­le­rin üze­rin­den yükü de almış ola­ca­ğız. Böy­le­lik­le ço­cuk­la­rı hem zi­hin­sel hem de be­den­sel ola­rak eği­te­ce­ğiz. Cum­hur­baş­ka­nı­mız spor ko­nu­sun­da ka­rar­lı ve ciddi ça­lış­ma­la­rı var. Bizim he­de­fi­miz her­kes yap­sın, her­kes spor­la bü­yü­sün. İnsan­lar dı­şa­rı çık­tı­ğın­da spor alan­la­rıy­la kar­şı­laş­sın. 81 ilin ta­ma­mın­da havuz var, tar­tan pist var. 81 ilde cim­nas­tik sa­lon­la­rı kur­ma­ya baş­la­dık. Bun­la­rın hepsi Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­mat­la­rıy­la oldu. Tüm spor alan­la­rı­nı ge­niş­let­tik. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki gibi her­ke­sin spor yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. İnsan­la­rın sa­bah­la­rı yü­rü­yüş yapıp sonra işe git­me­si­ni is­ti­yo­ruz Ge­çen­ler­de ünlü bir fut­bol­cuy­la geçen di­ya­lo­gu­mu an­lat­mak is­ti­yo­rum. Bana iki fark­lı ma­hal­le­den bah­set­ti. Ar­ka­daş­la­rı­mın kötü alış­kan­lık­la­rı vardı. Benim ailem sü­rek­li spora teş­vik et­ti­ği için fır­sat bulup on­lar­la bir­lik­te ta­kı­la­ma­dım ve kötü alış­kan­lık­la­rım ol­ma­dı. İşte bizim ama­cı­mız da tam ola­rak bu. Ço­cuk­la­rı­mı­zın boş va­kit­le­ri­ni spor­la ge­çir­me­si­ni is­ti­yo­ruz. İnter­ne­tin, te­le­fo­nun ba­şın­da ge­çir­me­si­ni is­te­mi­yo­ruz. Bunun için de eli­miz­den gelen her şeyi ya­pa­ca­ğız, tüm im­kân­la­rı­mı­zı se­fer­ber ede­ce­ğiz.

- İlko­kul­la­ra 2. sı­nıf­tan iti­ba­ren İngi­liz­ce ve din kül­tü­rü ders­le­ri­ne branş öğ­ret­me­ni gi­rer­ken beden eği­ti­mi, resim ve gör­sel sa­nat­lar der­si­ne sınıf öğ­ret­men­le­ri gi­ri­yor. Bun­dan ha­be­ri­niz var mı? Bu ko­nu­da yo­ru­mu­nuz nedir?

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğın­da bir denge un­su­ru varsa bi­le­mi­yo­rum. Çünkü müf­re­dat­lar ince ele­nip, sık do­ku­nup öyle ha­zır­la­nı­yor. Ben müf­re­da­ta bir şey di­ye­mi­yo­rum. Ama iyi bir nesil ye­tiş­tir­mek için özel­lik­le de beden eği­ti­mi ve spor der­si­ne ala­nın­da uzman ki­şi­le­rin gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

- Siz içi­miz­den bi­ri­si­si­niz. BESYO me­zu­nu­su­nuz. Beden eği­ti­mi öğ­ret­men­li­ği ya da ant­re­nör­lük yap­tı­nız mı hiç?

Hiç öğ­ret­men­lik ve ant­re­nör­lük yap­ma­dım. Sa­de­ce Üni­ver­si­te­yi bi­tir­me sü­re­cin­de okul de­ne­yi­mi der­sin­de staj yap­tım.

- Biraz da te­sis­leş­mey­le il­gi­li ko­nu­şa­lım. Ül­ke­miz­de te­sis­leş­me ora­nı­nı nasıl bu­lu­yor­su­nuz?

2002'de ik­ti­da­ra gel­dik. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­den bu yana ya­pıl­ma­yan te­sis­le­ri 15 yılda yap­tık. İlle­rin­de alanı bu­lu­nan okul­la­ra be­le­di­ye­ler ara­cı­lı­ğıy­la spor sa­lon­la­rı yap­ma­ya baş­la­dık. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın sa­lo­nu ol­ma­yan okul­la­ra salon ya­pıl­ma­sı için kesin ta­li­ma­tı var­dır. An­ka­ra’da ve İstan­bul’da okul­la­ra spor sa­lo­nu ya­pıl­ma­sı için fa­ali­ye­te ge­çil­di. Okul­la­ra boş bir a-lan bul­du­ğu­muz­da hemen spor sa­lo­nu ya­pa­ca­ğız. Hatta dik­kat et­tiy­se­niz Doğu’daki ve Gü­ney­do­ğu’daki kay­yum be­le­di­ye­le­ri en çok ya­tı­rı­mı spora ya­pı­yor­lar. Çünkü ba­rı­şa ve kar­deş­li­ğe giden en önem­li yol spor­dur. Bir­lik­te­li­ği­mi­zi spor­la ge­liş­ti­re­ce­ğiz, ya­kın­laş­tı­ra­ca­ğız in­şal­lah.

- Do­ping hak­kın­da neler söy­le­mek is­ter­si­niz. Hiç do­ping kul­lan­dı­nız mı? Çev­re­niz­de kul­la­nan spor­cu ar­ka­da­şı­nız var mıydı?

Ben hiç kul­lan­ma­dım. Kul­la­nan ar­ka­daş­la­rı­mız oldu. Biz do­pin­ge karşı sıfır to­le­rans­lı­yız. Bence do­ping sa­tı­cı­la­rı­nın uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­sın­dan hiç­bir farkı yok­tur. Hatta do­ping sa­tı­şıy­la il­gi­li yasal bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­me­si ge­re­kir.

- Bir dönem fe­de­ras­yon baş­kan­lı­ğı yap­tı­nız. Tek­rar­dan fe­de­ras­yon baş­kan­lı­ğı için bir ça­lış­ma­nız var mı?

Şu anda öyle bir dü­şün­cem yok. Hiz­me­te devam.

- 3000 BESYO ata­ma­sı hak­kın­da gö­rüş­le­ri­ni­zi ala­bi­lir miyiz?

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı’nı daha ve­rim­li hale ge­tir­mek için BESYO me­zun­la­rı çok önem­li. Bu memur alımı Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ri­hin­de bir ilk­tir. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la ya­pıl­dı. İlk defa spor­cu bir Cum­hur­baş­ka­nı ül­ke­mi­zi yö­ne­ti­yor, bizim için dün­ya­yı yö­ne­ti­yor. Bu spor­cu­lar için çok büyük bir şans. Sü­rek­li spor­cu­lar­la bir­lik­te, sü­rek­li on­la­rı ma­ka­mın­da ağır­lı­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mız, spor­cu­la­rı­mı­zın mo­ti­vas­yon­la­rı­nı art­tır­mak için mut­la­ka mü­sa­ba­ka­lar­dan önce ara­yıp ba­şa­rı­lar di­li­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mız spor ko­nu­sun­da çok has­sas. Biz de bu ko­nu­da çok has­sas dav­ra­nı­yo­ruz. Atama sa­yı­la­rı­nın at­tı­rıl­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız.

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerine ve me­zun­la­rı­na neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

Biz­ler aynı tez­gah­tan geç­tik ve siz­le­ri çok se­vi­yo­rum. Ata­ma­lar olsun, beden eği­ti­mi ders­le­ri ko­nu­sun­da olsun, antre­nör­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rın­da ge­rek­li Ba­kan­lık­lar­la gö­rü­şüp her konu da yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Mes­lek­taş­la­rı­ma şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum; “he­def­le­rin­den şaş­ma­yıp bu yolda ciddi ça­lış­ma­la­ra devam et­sin­ler. Bu işler emek ister, emek­siz de yemek yok­tur. Mü­ca­de­le­ye devam”.

Spor ve Yaşam Dergisi

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@