2016 Kpss İçin Pratik Ders Notları

2016 Kpss İçin Pratik Ders Notları

Öğretmenler 05.11.2015, 21:47
2016 Kpss İçin Pratik Ders Notları

    TARİH
-1*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
-Asya Hun devleti
2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
-Teoman
3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
-Mete
4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir?
- kavimler göçü
5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
- Göktürk
6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
-Orhun kitabeleri
7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
-II.Göktürk (Kutluk
8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
-Göktürk Alfabesi
9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
-Göktanrı dini
10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
-Uygurlar
11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
-Asya Hun Devleti
12***Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
-Avrupa Hun Devleti
13**İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
-Avarlar
14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
-kurultay
15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
-Toy
16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ
TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Esteregon Destanı
BİLGİ BANKASI
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgizlar-Manas Destanı
17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir
18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
-Asya Hun hükümdarı Mete Han
19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
-Ordu Millet
20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
-Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği
21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin
TÜRK İSLAM TARİHİ
22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
-Talas Savaşı
23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
-Karahanlılar
TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.
24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut
25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
-Hunlar
26-***Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey
27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
-Pasinler
28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
-Malazgirt Meydan Muharebesi
29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk
30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
-Siyasetname
31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
-Katvan Savaşı
32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
-Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)
33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
-Subaşı
35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
-Çaka Bey- Çaka beyliği
36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
-Süleyman Şah
37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar
38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
-I.Alaaddin Keykubat
39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
-Kösedağ savaşı
40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
-Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey
41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
-Karesioğulları
42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
-Dulkadiroğulları
43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
-Lonca teşkilatı
44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
-Ahilik teşkilatı
45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
-Babür Hükümdarı Babür Şah
46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
-Karısı Mümtaz Mahal Adına
47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
-Hindistan (Agra şehri)
48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
- Muhakemetü’l Lügateyn
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-**Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
-Koyun Hisar Savaşı
50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
-Bursa-Orhan Bey
51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
-Ahi Evran
52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?-Osman Bey
53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?-Orhan Bey-Karesi oğullarının
54-**Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?-Çimpe Kalesi-Orhan Bey
55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
- Orhan Bey
56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
- Orhan Bey- İznik.
57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
-Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)
58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
-Sırpsındığı Savaşı
59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?-Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)
60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-I. Murat
61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-Tımar Sistemi-I.Murat
62-**Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
-I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
-Yıldırım Bayezid
64-*** İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
-Fetret Dönemi
65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
-Timur İmparatorluğu
66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
-Şehzade Mustafa
67-***Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?çelebi mehmet
68-**Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
-Edirne Segedin Antlaşması
69-**Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
-II. Kosava savaşı
70-** Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
- I. Murat (I.Kosava Savaşı)
71-**İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)
OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-***İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)
73-***Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi
74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
-Otronto( İtalya) Seferi
75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman
76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
-F.Sultan Mehmet
77-**Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)
78-***İlk Osmanlı Halifesi kimdir?-Yavuz Sultan Selim
79-***Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?- Yavuz Sultan Selim
80-**Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?-Mohaç Meydan Savaşı
81-***Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)
82-**Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?-Preveze Deniz Savaşı
83-*Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?-Zigetvar Seferi
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-***Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?-Ferhat Paşa Anlaşması
85-***Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?-Kasr-ı Şirin
86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?-Zitvatorok Ant.
87-***Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?-Bucaş Ant.
88-***Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?-Bucaş ant.
89-**Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)
90-***Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?-Karlofça Ant.
91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?-Karlofça Ant.
92-***Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Karlofça Ant.
93-**17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
-Merkez (İstanbul)isyanları
94-**17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
-Celali İsyanları
95**OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
-Tahuncu Ahmet paşa
OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ
96**-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?-Lale Devri
97-***Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?-Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer
98-***Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması
99-***Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
-Küçük Kaynarca Antlaşması
100-***Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
-Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması
101-**Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
-Grek Projesi
102-***Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
-Yaş Antlaşması
103-*** Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
-Lale Devri
104-***Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
-İbrahim Müteferrika- Lale Devri
105-***III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
-Nizamı Cedid
106-***III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
-İrad-ı Cedid
107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?-Fransızca-III.Selim Dönemi
OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?-Sırplar
109-***Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?-Rumlar
110-**Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?-Hünkar İskelesi Ant.
111-**Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması
112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır
113-**Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
-Berlin Antlaşması
114-***Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
-Saned-i İttifak
114-**Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
-Vaka-i Hayriye
115***Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
-II. Mahmut
116-***Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
-Asakir-i Mansure-i Muhammediye
118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
-Müsadere Usulü
119-**Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
-II.Mahmut
120-***Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
-Takvim-i Vekayi
121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
-Tanzimat Dönemi
122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit
123-***Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Tanzimat Fermanı
124-***Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
-1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)
125-***II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
-31 Mart Vakası
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
126-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
-Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni
127-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
-Ekberiyet Sistemi
129**-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
-Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)
130-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
-Serdar-ı Ekrem
****önemli****
Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi
131-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
-Öşür(aşar)
132-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
-Cizye
133-***Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
-Haraç
134**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
-Akçe
135-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881
136-***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
-Ulufe
137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
-Reaya
*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi
138-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı
139-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
-Yavuz-Midilli
140-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
-Nusret Mayın Gemisi
141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk
I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.
**Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.
142-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
-Mondros Ateşkes antlaşması
143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
-Hasan Tahsin
144-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
-Kuva-yi Milliye
145-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
-Paris Barış Konferansı
146-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
-9.Ordu Müfettişi
147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
-Amasya genelgesi
148-İ**lk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
-Amasya Genelgesi
149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
-Erzurum Kongresi
150-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
-Erzurum Kongresi
151-****Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
-Erzurum Kongresi
152-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
-Erzurum Kongresi
153-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
-Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
154-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
-Amasya görüşmeleri
155-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
-Felah-ı Vatan
156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
-Misak-ı Millinin ilanı
157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
-23 Nisan 1920
158-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
-Teşkilat-ı Esasiye
159-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
-Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
160-***Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Ermenilerle-Gümrü Antlaşması
161-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
-Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması
162-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
-Gümrü Antlaşması
163-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Fransa- Ankara Antlaşması
164-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
-Güney Cephesi
165-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
-Yunanistan
166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
-I.İnönü Zaferi
***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.
167-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
-Gümrü Antlaşması
168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
-Rusya-Moskova Antlaşması
168-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
-Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)
169-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
-Londra Konferansı
170-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşları
171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce
172-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
-Tekalif-i Milliye Emirleri
173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
-Sakarya Meydan Muharebesi
174-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
-Sakarya Meydan Muharebesi
175-*Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
-Sakarya Meydan Savaşı
176-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
-Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)
177-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
-Fransa (Ankara Antlaşması ile)
178***-İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
179-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
180-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
-Başkomutanlık Meydan Muharebesi
181-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
182-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
-Abdülmecit Efendi
183-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
-VI.Mehmet (Vahdettin)
184-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
-Lozan Barış Antlaşması
185-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
-Lozan Barış Antlaşması
186-**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
-Montrö Boğazlar Sözleşmesi
187-**Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
-Saltanatın kaldırılması
188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
-M.Kemal Paşa
189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
-İsmet (İnönü)Paşa
190-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
-Fethi (Okyar) bey
191-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
-İsmet İnönü
192-*Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
-Halifeliğin Kaldırılması
193-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
-Cumhuriyet Halk Partisi
194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı
195*-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
-Serbest Cumhuriyet Fırkası
196-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
-Takrir-i Sükun Kanunu
197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
-İsviçre
198-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
-Türk Dil Kurumu
200****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
-Milliyetçilik İlkesi
201-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?

-İzmir İktisat Kongresi
202-****Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
-Devletçilik
203-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
-Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)
204-**Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
-1934
205-**İtalya ve Almanyanın tehdine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugaoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Balkan Antantı
206-İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Sadabat Paktı
207-Atatürkün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
-Cumhuriyetçilik-Laiklik
COĞRAFYA
1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?
-Marmara Bölgesi
2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?
-Doğu Anadolu Bölgesi
3-Turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz hangisidir?
-Marmara Bölgesi
4-Termal Turizmin yoğun olduğu bir bölgenin yapısı hakkında ne söylenebilir?
- Kırıklı yer yapısı yaygındır
5-Yatak uzunluğu en fazla olan akarsuyumuz hangisidir?
-Kızılırmak
6-Türkiye deki kapalı havzaların en belirgin özelliği nedir?
-Sularının tatlı olmamasıdır.
7-Türkiye nin 4 mevsimi zamanında yaşayan bir ülke olması neyin sonucudur?
-Matematiksel konumunun sonucudur.
8-Türkiye nin aynı anda 4 mevsimi bölgelerinde yaşaması neyin sonucudur?
-Özel Konumunun sonucudur.
9-Yaz mevsiminde en sıcak bölgemiz hangisidir?
-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir. (Güneyden gelen SAMYELİ rüzgarlarının etkisi altındadır.)
10-Hiç doğal göl olmayan bölgemiz hangisidir?
-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
11-Aliminyumun ham maddesi nedir?
-Boksittir (Seydişehir de çıkarılır ve burada işlenir.)
12-Gübre hangi madenden üretilir? -Fosfattan üretilir. (En çok fosfat çıkarılan bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesidir.Mardin,Adıyaman)
13-En az yağış alan bölgemiz neresidir? -İç Anadolu Bölgesidir.
14-En az orman bulunan bölgemiz hangisidir? -Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir. (En az yağış alan bölgemiz olmamasına rağmen orman çok azdır.Bunun sebebi buharlaşmanın çok fazla olmasıdır.)
15-Akdeniz iklimi görülen bölgelerimiz -Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri -Güney Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimleri(Orta Fırat böl.)(Gaziantep) -Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünün özellikle Ege denizi ve Marmara denizi kıyılarına bakan kısımları -Ege Bölgesinin kıyı kesimleri
16-Antep fıstığı üretiminde 1. Olan bölgemiz hangisidir?
-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
17-Kırmızı Mercimek üretiminde Türkiye de 1. Olan bölgemiz hangisidir? -Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
18-Türkiye de pamuk üretimi
- 2012 yılının güncel verilerine göre
1.Güney Doğu Anadolu Bölgesi
2.Akdeniz Bölgesi
3.Ege Bölgesi
19-Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ile olan değişmeler?
-*Ürün çeşitliliği artmıştır.
*Tahıl ekim alanı daralmıştır.
*Tahıl ekilen yerlerde verim artmıştır.
*Nadas alanı azalmıştır.(Buna bağlı olarak erozyon azalmıştır.) *Sebze ve meyve üretimi artmıştır.
*Tarıma bağlı sanayi gelşmiştir.
* Nüfus artmıştır.Göç verme azalmıştır.
20-Türkiye de en çok enerji üreten barajlar
- Güncel verilere göre sıralanmıştır.Eski kaynaklarda sıralama farklı olabilir.
1.Atatürk Barajı (GAP kapsamındadır)
2.Keban Barajı
3.Karakaya Barajı
21-Keban ve Karakaya barajları GAP a dahil midir?
-Hayır değildir.GAP projesinden daha önce yapılmış barajlardır.
22-GAP kapsamına giren barajlar
*Hasankeyf Barajı
*Batman Barajı
*Ilısu Barajı
*Kralkızı Barajı
*Atatük Barajı
23-Güney Doğu Anadolu Bölgesi nin Volkanik dağı hangisidir?
-Tek volkanik dağı Karacadağ dır.
24-Güney Doğu Anadolu Bölgesinin ovaları
-*Ceylanpınar Ovası
*Harran Ovası(Altınbaşak)
*Suruç Ovası
25-GAP tan en fazla hangi ilimiz yararlanacaktır?
-Şanlıurfa
26-Türkiye nin en büyük Termik Santrali hangisidir?
-Afşin-Elbistan Termik Santrali dir.-Kahramanmaraş-Linyitle Çalışır. 27-Akdeniz Bölgesinde hangi turizm çeşidi yoktur?
-Kaplıca Turizmi yoktur.(Karstik arazi nedeniyle)
28-Zeytin üretiminde Türkiye
-1.Ege Bölgesi
2.Marmara Bölgesi
3.Akdeniz Bölgesi
29-Yer fıstığı üretiminde 1.bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
30-Anason üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
31-Mısır üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
32-Soya Fasülyesi üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
33-Akdeniz bölgesindeki geçitler
-*Antalya yı Göller Yöresine Bağlayan geçit—
-Çubuk Geçidi *Mersin i İç Anadolu ya Bağlayan geçit—
——Sertavul Geçidi *Adana yı İç Anadolu ya Bağlayan geçit——–Gülek Geçidi *Adana yı Suriye ve Hatay a Bağlayan geçit—Belen Geçidi
34-Akdeniz Bölgesi mağaraları
-*Karain -Antalya *Beldibi -Antalya *İncisuyu-Burdur *Cennet Cehennem-Mersin *Damlataş-Antalya
35-İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?
-İlkbahar
36-Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?
-Yaz
37-Karadeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? -Sonbahar
38-Akdeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?
-Kış
39-Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinin temel farkları nelerdir? -Akdeniz her mevsim yağışlı değildir -Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. -Akdeniz en fazla yağışı kışın alır -Karadeniz en fazla yağışı sonbaharda alır. **Kısacası iklim farkı en tipik farktır. 40-Akdeniz kıl keçisi yetiştirilen yerler -Teke ve Taşeli Platolarında yetiştirilir.
41-Cennet ve cehennem mağaraları hangi tip karstik oluşuma örnektir?
-En büyük Obruk örneğimizidir. (Obruk Platosu İç Anadolu da bulunur ve en çok obruk bu platodadır.Fakat en büyük obruklar karstik yapının daha çok yer aldığı Akdeniz Bölgesinde dir.
42-Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
- Nil Nehri
43-Türkiye nin en büyük kapalı havzası hangisidir?
-Tuz Gölü
44-Türkiye nin en büyük tatlı su gölü hangisidir?
-Beyşehir Gölü
45-Türkiye nin en büyük gölü hangisidir?
-Van Gölü
46-Akdeniz bölgesinde mağranın çok olmasının sebebi nedir? -Karstik yapıdır.Yani Jeolojik yapıdır.
47-Akdeniz bölgesinin tektonik gölleri
-Burdur Gölü (suyu acıdır.)-Eğirdir Gölü r11;Beyşehir Gölü
48-Karstik ovalar neden verimsizdir?
-Karstik ovalar gelen suyu hemen alta geçirdiği yani su tutmadığı için verimsizdir.
49-Akdeniz bölgesinin karstik gölleri -Solda Gölü-Kestel Gölü-Avlan Gölü-Suğla Gölü (Bu göller sadece karstik özellik taşır.) 50-Akdeniz bölgesinin platoları -Teke Platosu-Taşeli Platosu 51-Terre Rosa toprağı en çok hangi bölgemizdedir?
-Akdeniz Bölgesi ndedir.
52-Türkiye nin en büyük karstik ovası hangisidir?
-Acıpayan Ovası(Akdeniz Bölgesi)
53-Karstik oluşumlar
-En fazla Akdeniz Bölgesinde bulunurlar. *Büyüklüklerine göreolye-Uvala-Dolin-Lapya
54-Türkiye de en fazla göl hangi bölgemizde bulunur?
-Akdeniz Bölgesinde bulunur.(Zaten Göller Yöreside Bu bölgededir.) 55-Amik ovası ne tip bir ovadır?
-Çöküntü yani graben Ovası dır.(Graben ovaları Ege Bölgesinde görülür.) (Bunun dışında tek örnektir.)(Hatay daki Nur Dağlarının tek HORST olması da bununla birlikte ele alınır.)
56-Dağlık ve engebeliğe göre Türkiye -
1.Doğu Anadolu Bölgesi
2.Karadeniz Bölgesi
3.Akdeniz Bölgesi
57-Türkiye de rüzgar enerjisinden en fazla nerede yararlanılır?
-En fazla Alaçatı da yararlanılır.
58-Türkiye nin en büyük limanları
-1.İstanbul Limanı
2.İzmir Limanı
3.Mersin Limanı
59-Türkiye nin en büyük ithalat limanı hangisidir?
-İstanbul Limanı
60-Türkiye nin en büyük ihracat limanı hangisidir?
-İzmir Limanı
61-Ege Bölgesindeki Alüvyon Set Gölleri
-Marmara Gölü-Bafa Gölü
62-Süngercilikte en Gelişmiş Bölgemiz hangisidir?
-Ege Bölgesi
63-Sığla Ağacı hangi bölgemizde yetiştirilir?
-Ege Bölgesinde (Vernik yapımında kullanılır.)
64-Balıkçılık Durumuna göre Türkiye
1.Karadeniz 2.Marmara 3.Ege 4.Akdeniz
65-Türkiye nin en çok Tuz üretilen yeri neresidir?
-İzmir-Çamaltı dır.(Burada deniz tuzu üretilir.)
66-Ege Bölgesindeki Termik Santraller
*Soma(Manisa) *Yatağan(Muğla) *Gökova(Muğla) *Seyitömer(Kütahya) *Tunçbilek(Kütahya)
67-Türkiye nin tek Jeotermal Elektrik Santrali hangisidir? -Sarayköy(Denizli) Santrali dir.
68-Termik Santral en çok bulunduğu bölgemiz hangisidir?
-Ege Bölgesi dir.
69-Doğalgazla çalışan Termik Santrallerimiz hangileridir?
-1-Hamitabat Termik Santrali 2-Ambarlı Termik Santrali *Hamitabat Termik Santrali Marmara Bölgesindedir.(Yıldız Dağları bölümü)Bu bölgede çıkan doğalgaz yakıt olarak kullanılmıştır.(Lüleburgaz/Kırklareli) *Ambarlı Termik Santrali İstanbul dadır.
70-Denizlerimizin tuzluluk oranı sıralaması. -(Sıcaklık ve dolayısıyla buharlaşma etkiler bu nedenle enleme bakılır.)
1.Akdeniz 2.Ege 3.Karadeniz
71-Turizm gelirlerine göre Türkiye
-1.Marmara 2.Ege 3.Akdeniz
72-Sanayileşme durumuna göre
Türkiye 1.Marmara 2.Ege 3.İç Anadolu
73-Nüfus miktarına göre Türkiye
1.Marmara 2.İç Anadolu 3.Ege
74-Aritmetik Nüfus Yoğunluğuna Göre Türkiye
1.Marmara 2.Güney Doğu Anadolu 3.Ege 4.İç Anadolu 5.Akdeniz 6.Karadeniz 7.Doğu Anadolu
75-Yat Turizminde 1. Olan bölgemiz hangisidir?
-Ege Bölgesi
76-Termal Turizmde 1. Olan bölgemiz hangisidir?
-Ege Bölgesi
77-Ege Bölgesindeki körfezler -Kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır.
*Edremit Körfezi *Çandarlı Körfezi *İzmir Körfezi(En kirli Ege Körfezi) *Kuşadası Körfezi *Güllük Körfezi(En temiz 2.Ege Körfezi) *Gökova Körfezi(En temiz Ege Körfezi)
78-Ege bölgesindeki volkanik dağ hangisidir?
-Kula Dağı
79-Türkiye nin Delta(kıyı) Ovaları Ege Bölgesi:Balat Ovası ve Menemen Ovası Karadeniz Bölgesi:Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası Akdeniz Bölgesi:Silifke Ovası ve Çukurova
80-Ege Bölgesinin Graben Ovaları -Bakırçay-Gediz-K.Menderes
81-Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz hangisidir?
-Ege Bölgesi
82-En fazla Doğal Liman hangi bölgemizdedir?
-Ege Bölgesi
83-Türkiye nin en gelişmiş Gümrük Kapısı hangisidir?
-Kapıkule Sınır Kapısı (Bulgaristan sınır kapımızdır.)
84-Yunanistan ile Gümrük Kapımız hangisidir?
-İpsala Gümrük Kapısı
85-Sofralık zeytinde Türkiye de 1. Olan bölge ve bölüm hangisidir? -Marmara Bölgesi-Güney Marmara Bölümü (Toplamda ve yağ için üretilen zeytinde Ege Bölgesi 1.dir)
86-Türkiye nin en fazla Tarım Ürünü Çeşitliliği olan bölgesi hangisidir?
-Marmara dır. (En fazla yağış tipi çeşidi,en fazla toprak çeşidi, en fazla bitki örtüsü çeşidi de Marmara bölgesinde görülür.Bunların tüm sebebi 3 farklı iklimin etkisinde yani en fazla iklim çeşidi görülmesinden kaynaklanır.)
87-Marmara bölgesinin en gelişmiş bölümü hangisidir?
-Çatalca-Kocaeli Bölümü dür.(Bu bölümde Karadeniz iklimi görülür,İstanbul u da içine alan bölümdür.)
88-Marmara bölgesinin en temiz körfezi hangisidir?
-Soros Körfezidir. Marmara nın en az sanayileşmiş körfezidir.
89- Marmara bölgesinin en kirli körfezi hangisidir?
-İzmit Körfezi dir.En sanayileşmiş körfezdir.
90-Marmara bölgesinin Tektonik Gölleri -Manyas-Ulubat-Sapanca-İznik (Suları tatlıdır.)
91-Marmara bölgesinin Kıyı Set Gölleri
-Terkos-Durusu-B.Çekmece-K.Çekmece
92-Kapıdağ Yarımadası hangi tür biriktirme şekline örnektir? -Tombolo ya örnektir.
93-Marmara Bölgesinde iklim
-Ergene Bölümü>Karasal iklim görülür -Yıldız Dağları Bölümü ve Sakarya Ovası:>Karadeniz İklimi görülür. -Güney Marmara nın bir kısmı >Akdeniz iklimi görülür.
94-Marmara Bölgesinin en Dağlık bölümü hangisidir?
-Yıldız Dağları Bölümü dür.
95-Türkiye nin en verimli toprağı
-Çernezyum Toprağı dır.Erzurum-Kars bölümünde bulunur.
96-Ulaşım olan tek Akarsuyumuz hangisidir?
-Bartın Çayı dır.
97-Türkiye deki Mikroklima örnekleri Mikroklima örnekleri ve yetiştirilen ürünler
*Iğdır Ovası>Pamuk yetişir *Rize>Çay ve Turunçgiller yetişir. *Anamur>Muz yetişir.
98-Ekinoks nedir? -
21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.Gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde aynıdır.
99-Türkiye de aynı anda kaç ortak saat kullanılır? -Aynı anda tek ortak saat kullanılır.
100-Türkiye hangi saat dilimleri arasında yer alır?
-2. İle 3. Saat dilimleri arasında yer alır. 101-Boylamın nasıl bir coğrafi etkisi vardır? -Yerel saatler boylam yani meridyenlere göre ayarlanmaktadır.
(kpssdelisi)
VATANDAŞLIK ANAYASA
1. Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
1924 Anayasası
3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası
4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir? 1808 Senedi İttifak
5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası
6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?
Normlar Hiyerarşisi
7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir? 4 yıl
9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır? 15 gün
10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez? Bütçe Kanunu
11. Kanunlar nerede yayınlanır? Resmi Gazete
12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri
13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?
Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.
14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir? Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir?
Bakanlar Kurulu
16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir? Yönetmelik
17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır? Abdülmecid Sultan
18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır? 1839 Tanzimat Fermanı
19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
Nizamiye Mahkemeleri
20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır? 1856 Islahat Fermanı
21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır? 1928
23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir? 1937
24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir? 1946
25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
Milli Birlik Komitesi
26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
1971-1973 ara rejimi
27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir? 1924 Anayasası
28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
Anayasa Mahkemesi
29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?
1961 Anayasası
31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller
32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
Meclis üye tamsayısının 1/3'ü
33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?
TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi
34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
Yasama sorumsuzluğu
35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM'nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
Ekim ayı - Yasama yılı
36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.
37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.
38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
Diğer bir bakana
39. TBMM'nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir? TBMM içtüzüğü
40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir? Anayasa Mahkemesi
41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?
TBMM
42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
Meclis Başkanı
44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
1. Soru 2.Meclis araştırması 3.Meclis soruşturması 4.Genel görüşme 5. Gensoru
45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları
4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensupları
46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
Yüksek Seçim Kurulu
47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.
48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer? Halk
50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
- Meclis Başkanı - Başkanvekilleri - Katip üyeler - İdare amirleri
52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
— Türkiye vatandaşı olmak - 40 yaşını doldurmuş olmak - Yüksek öğrenim yapmış olmak - Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak - Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak
53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak - 25 yaşını doldurmuş olmak - İlköğretim mezunu olmak - Mahcur olmamak - Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak - Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak - Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak - Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak
54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aittir?
Cumhurbaşkanı
55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
Bakanlığı düşer.
56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.
57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?
Karşı imza ilkesi
58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne olur?
Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.
59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?
1) Bakanlar Kurulu'nun kuruluşta güvenoyu alamaması
2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi
3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
4) Başbakanın istifa etmesi
5) Yeni seçilen TBMM'de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
20 milletvekilinin imzası gerekir.
61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
Yargıtay Genel Kurulu
62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
- Kesin hüküm sayılır. - Temyize gidilemez. - İpal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. - İptal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.
- Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
- İptal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce iptaliyle tekrar yürürlüğe giremez.
- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.
63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir?
— Kanun
— Kanun Hükmünde Kararname
— TBMM içtüzüğü
64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
– Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları
65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?
Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gerekir
66.Para basılmasına kim karar verir?
TBMM
67. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
Hükümet kendiliğinden düşer.
68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?
– Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı
69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?
TBMM'ye karşı
70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?
Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.
71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır? Başbakan
72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna
73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
– Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay
– Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?Mali kaynakların yeterliliği
75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
– Temsilde adalet – İdarede istikrar
76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
18 yaş
77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.
78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
Danıştay
79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
Uyuşmazlık Mahkemesi
80. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
Adalet Bakanı
81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
İnkılâp kanunları
82. 1982 TC Anayasasına göre inkılâp kanunları nelerdir?
1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkanının Kabulü Hakkında Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun
8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.
84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?
176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.
85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
Anayasaya dahil değildir.
86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?
Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.
87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
Soru
88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir? 367
89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
YÖK
90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.
91. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?
- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi
- Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması
- Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması
92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.
93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır? 60 gün
94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür? 10 gün
95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?
Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.
96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir? 60 gün
97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
7 (3/5 çoğunluk)
98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir? Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.
99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?
Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.
100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?
Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
(kpssteknik) Kaynak: ÖğretmenX

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@