Devlet denetleme kurulu nedir, başkanı kimdir, hangi konularla ilgileniyor?

Türkiye gündemini etkisi altına alan KPSS soruları ile ilgili skandallar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verildi. Devlet denetleme kurulu nedir, başkanı kimdir, hangi konularla ilgileniyor?

Devlet denetleme kurulu nedir, başkanı kimdir, hangi konularla ilgileniyor?

Devlet denetleme kurulu nedir, başkanı kimdir, hangi konularla ilgileniyor? Türkiye gündemini etkisi altına alan KPSS soruları ile ilgili skandallar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verildi. Gelen açıklamalar sonrasında ise devlet denetleme kurulu ile ilgili birçok bilgiler gelmeye devam ederken başkanı tarafından KPSS ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında ise detaylar merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

DEVLET DENETLEME KURULU NEDİR

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumu. Üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

 • İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,
 • Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,
 • Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,
 • Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,
 • Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.

Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır;

 • Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkilidir.
 • Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.
 • Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.
 • Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.
 • Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANI KİMDİR?

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve 2015 yılına dek bu görevi sürdürdü.

13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve halen bu görevi yürütmektedir.