Reklamı GeçBankacılık Sektörünün 6 Aylık Net Karı 13 Milyar 859 Milyon Tl

2013-08-05 12:51:29
Bankacılık sektörünün 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 285 milyon TL tutarında, yüzde 19.7 oranında artarak 13 milyar 859 milyon TL oldu. Bankacılık sektörü dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir gider dengesindeki gelişme etkili oldu. ANKARA (ANKA) -Bankacılık sektörünün 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 285 milyon TL tutarında, yüzde 19.7 oranında artarak 13 milyar 859 milyon TL oldu. Bankacılık sektörü dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir gider dengesindeki gelişme etkili oldu. Sektörün aktif kârlılığı yılın ilk 6 ayında yüzde 1.9, özkaynak kârlılıgı ise yüzde 16.1 olarak gerçekleşti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Haziran 2013 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü verilerini açıkladı. Buna göre Haziran 2013 itibarıyla Türk Bankacılık Sektörü 49 banka, 11 bin 445 adet şube ve 208 bin 409 kişi ile faaliyet gösterdi. Sektörde yıllık bazda şubeleşme hızı, genel olarak personel artış hızının üzerinde seyretti. Yıllık şubeleşme hızı yüzde 6.8, istihdam artışı ise yüzde 5.3 düzeyinde belirlendi.

-BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF BÜYÜKLÜGÜ 1.5 TRİLYON TL-

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Haziran 2013 itibarıyla 1 trilyon 528 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün aktif toplamı 2012 yılı sonuna göre 157 milyar TL artış gösterdi.
2012 yılı ortasından itibaren ekonomideki olumlu gelişmelere paralel Merkez Bankası'nın piyasalardaki likiditeyi artırıcı ve fonlama maliyetlerini düşürücü yaklaşımının yanı sıra Türkiye'ye yönelik risk algılarının iyileşmesi, sermaye girişlerinin hızlanması ve ekonomik büyüme potansiyelinin güçlenmesi sonucunda yılın son çeyreğinde ivme kazanan kredi büyümesi 2013 yılında da kredi notu artışı ve makro ekonomik konjonktürdeki olumlu havanın etkisi ile devam etti. Mayıs ayı sonundan itibaren ise başta küresel belirsizliklerin yarattığı sermaye akımlarındaki oynaklığa bağlı olarak Türk Lirası'nda değer kaybı ve finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Bununla birlikte bu gelişmelerin sektörün aktif yapısında olumsuz bir etki yaratmadığı, başta kredi ve zorunlu karşılık hesaplarındaki artışın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.2 büyüyen bankacılık sektörünün büyüme hızının ikinci çeyrekte yüzde 7 ile devam ettiği görüldü.

-KREDİLER YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE İVMELENDİ-

Bankacılık sektörünün toplam kredileri 2013 yılının ilk çeyreğinde sergilediği yüzde 4.9'luk artışın ardından, ağırlıklı olarak kurumsal veya ticari kredilerdeki artışın etkisi ile yılın ikinci çeyreğinde ivmelenerek yüzde 10.5 artış gösterdi. 2012 yılsonuna göre toplam 126.4 milyar TL artan krediler Haziran 2013 itibarıyla 921.2 milyar TL seviyesine ulaştı. Krediler, toplam aktifin yüzde 60.3'ünü oluşturdu. Küresel piyasalardaki olumlu konjonktür ve ülke notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi sonrasında, 2012 yılının son çeyreğinden itibaren şirketler kesimine kullandırılan kredilerde yükseliş trendi başladı. Mayıs 2013'te ikinci bir derecelendirme kuruluşu tarafından da ülke notunun yükseltilmesi ve TCMB'nin faiz indirimleri kredi talebini desteklemiş ve sektördeki kredi artışı ivme kazandı.

-TAKİPTEKİ ALACAKLAR 2012 YIL SONUNA GÖRE 2.7 MİLYAR TL ARTIŞLA 26.1 MİLYAR TL'YE ULAŞTI-

Sektörün takipteki alacakları 2012 yılsonuna göre 2.7 milyar TL, yüzde 11.7 artarak Haziran 2013 itibarıyla 26.1 milyar TL seviyesine yükseldi. 2012 yılında genelde tüm kredi türlerinde gözlenen takipteki alacak artışı 2013 yılının ikinci çeyreğinde de kredi kartları dışında devam etti. Son çeyrekte görülen aktiften silmelere bağlı olarak sektörün takibe dönüşüm oranı (TDO) 0.2 puan azalarak 2013 yılı 2. çeyreğinde yüzde 2.8 oldu. 2002 yılından itibaren aktiften silinen 16.6 milyar TL tutarındaki sorunlu alacağın da hesaplamaya dahil edilmesi durumunda TDO yüzde 4.4'e yükseldi.

-MENKUL DEĞERLER 274.2 MİLYAR TL-

Sektörün menkul değerleri Haziran 2013 itibarıyla 274,2 milyar TL olarak gerçekleşti. İncelenen dönemde menkul değerlerin toplam aktifler içindeki payı azalmaya devam etti, Aralık 2011'de yüzde 23.4 olan menkul değerlerin toplam aktiflere oranı 2012 yılsonunda ilk defa yüzde 20'nin altına gerileyerek yüzde 19. 7'ye, 2013 itibarıyla yüzde 17.9'a geriledi.
Mayıs 2013 ortalarından sonra yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı gelişmelere bağlı olarak piyasa faizlerindeki artışlar yeni ihraç edilecek menkul değerlere de yansıyacağından, önümüzdeki süreçte menkul değerler portföyünde yükselme görülme olasılığı arttı.

-MEVDUAT 837.7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI-

Türk bankacılık sektörünün yabancı kaynakları içinde Haziran 2013 itibarıyla yüzde 62.4 ile en fazla paya sahip olan mevduat 837.7 milyar TL düzeyine ulaştı. Türkiye'de döviz kurlarının yükseldiği dönemlerde döviz tevdiat hesaplarında çözülme ve Türk Lirası mevduata dönüş olurken, bu eğilim 2013 yılının ikinci çeyreğinde tasarruf mevduatında yine gözlendi. İncelenen dönemde Türk parası tasarruf mevduatı 15.6 milyar TL artarken, yabancı para tasarruf mevduatı 4.4 milyar dolar azaldı.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişletici yöndeki para politikaları, iyileşen finansal piyasa koşulları ve Türkiye'de yaşanan olumlu makroekonomik gelişmelerin etkisi ile son yıllarda artış eğiliminde olan küresel piyasalardan sağlanan fonlar, 2013 yılının ilk yarısında da yüksek artış seyrini sürdürdü. Sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, yılsonuna göre yüzde 14.8 oranında (16.6 milyar dolar) artış göstererek Haziran 2013 itibarıyla 128.3 milyar dolara yükseldi.
Bankacılık sektörünün Haziran 2013 itibarıyla karı 13 milyar 859 milyon TL düzeyinde olup, önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyar 285 milyon TL arttı. Sektörün aktif kârlılığı yüzde 1.9, özkaynak karlılıgı ise yüzde 16.1 olarak gerçekleşti.

-ÖZKAYNAKLAR 185 MİLYAR TL-

Sektörün özkaynakları Haziran 2013 dönemi itibarıyla 185 milyar TL düzeyinde olup, yılın ilk yarısında yüzde 1.6 oranında, 3 milyar TL tutarında arttı. Anılan dönemde özkaynaklardaki artışın temel nedeni dağıtılmayarak banka bünyesinde bırakılan kârın eklendiği yedek akçeler oldu. Söz konusu dönemde menkul değer değerleme fonlarındaki 10.6 milyar TL azalışa karşılık, sektörün kar dağıtımının sınırlandırılması ve karların bünyede bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde Kurum tarafından sürdürülen politikalar çerçevesinde 2013'ün ilk yarısında yedek akçelerin 19.2 milyar TL ve ödenmiş sermayenin 3,2 milyar TL artması sektörün özkaynaklarının artmasını sağladı. Faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak son çeyrekte özkaynaklarda görülen azalışın, sektörün sermaye yapısı ve sermaye yeterliliği üzerinde önemli ölçüde olumsuz bir etki yaratmadığı değerlendirildi.
Haziran 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yasal sınır ve hedef rasyonun üzerinde seyreden SYR'si, sektörün riskleri yönetebilecek güce sahip olan özkaynak yapısını koruduğunu gösterdi.

-BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KARI 2.3 MİLYAR TL ARTIŞLA 13.9 MİLYAR TL-

Bankacılık sektörü dönem net kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyar 285 milyon TL tutarında, yüzde 19.7 oranında artarak Haziran 2013'te 13 milyar 859 milyon TL'ye yükseldi. Bankacılık sektörü dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir gider dengesindeki gelişme etkili oldu. 2012 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren TCMB'nin faiz koridorunun alt ve üst bandında yaptığı aşağı doğru uyarlamalar nedeniyle faiz oranlarında ve buna bağlı olarak getiri ve maliyetlerde belirli bir gerileme gerçekleşti. Bu dönemde mevduat maliyetindeki hızlı geri çekiliş ve genel olarak mevduat dışı kaynakların görece düşük maliyetleri nedeniyle bankaların faiz giderlerinde, faiz gelirlerinden daha yüksek düzeyde bir gerileme oluştu.
Bankacılık sektörünün 2013 yılının ilk yarısında aktif kalitesi, özkaynak yeterliliği, fonlama yapısı ve kârlılık kapasitesi itibarıyla güçlü ve sağlıklı konumunu muhafaza ettiği görüldü. FED'in parasal genişleme politikasına kademeli olarak son vereceğine dair oluşan tedirginliğin yarattığı piyasa volatilitesinin sektörün temel göstergeleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı müşahede edildi.(ANKA)
(HGS/ÖZK)
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)

Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.

Gündem Haberlerinde Bu Hafta Çok Okunanlar

Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Anket
4+4+4 sisteminden vazgeçilip 5+3+4 sistemine geçilmesini destekliyor musunuz?
Evet geçilmelidir
Hayır geçilmemelidir
Fikrim Yok!
Kamu Gündemi kamujans kamudanhaber
© Copyright 2013 Kamu Gündemi. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Destekliyoruz |
kamudanhaber
Eğitim-iş
kamuajans
Öğretmen Diyarı
Sendika Haberleri
Tüm Yerel Sen
Birleşik Kamu İş
Yandex.Metrica Haberler Haber Siteleri